نگاهی اجمالی بر قواعد مقدماتی زبان عربی

  • شروع کننده موضوع *SEDNA*
  • تاریخ شروع
*SEDNA*

*SEDNA*

ناظر رمان
عضو کادر مدیریت
ناظر رمان
8/3/19
153
574
93
نگاهی اجمالی بر قواعد مقدماتی زبان عربی
اقسام کلمه در زبان عربي
۱- اسم: کلمه ای است که دارای معنی مستقلی است ودلالت بر زمان هم نمی کند. مانند جِدار(ديوار)-حديقه(باغ)-هذا-ذلک-نحن
۲-فعل: کلمه ای است که دارای معنای مستقلی است ودلالت بر زمان هم می کند. مانند شَرِبَ(نوشيد).
۳-حرف: کلمه است که دارای معنای مستقل نيست ودلالت بر زمان هم نمي کند .مانندفی (در).
نکته: ضماير همگی جزء اسم ها محسوب می شوندمانند انتَ-هو-هی
مهمترين تفاوت های اسم و فعل چيست؟
۱- اسم می تواند تنوين بگيرد مانند کتاباً ولی فعل هرگز تنوين نمی گيرد
۲- اسم می تواند اَل بگيرد مانند البيت ولی فعل اَل نمی گيرد.
۳- هر کلمه ای که آخر آن (ه)باشد اسم است مانند محفظه(کيف)پس هيچ فعلی آخر آن حرف(ه)نيست
پس هر کلمه ای که (اَل) يا تنوين داشته باشد اسم است.
در عبارت زير اسم –فعل -حرف را مشخص کنيد.
قَطَعتُ هذه المسافهِ البعيدهِ لزيارهِ حبيبی "
اين مسافت طولانی را برای زيارت مجبوبم طی کردم
اقسام فعل
فعل ماضی:(از فعل ماضی می توان فعل نفی ماضی ساخت)
فعل مضارع:(از فعل مضارع می توان فعل نفی مضارع،فعل نهی وفعل امر ساخت)
فعل ماضی: دلالت بر زمان گذشته می کند مانند :خَرَجَ(خارج شد)-کَتَبَ(نوشت) ودارای 14 صيغه است
فعل مضارع :دلالت بر زمان حال می کند مانند:يخرُجُ(خارج می شود)-يکتُبُ(می نويسد) ودارای 14 صيغه است
چهارده صيغه فعل ماضی از فعل ذَهَبَ(رفت)​
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
ذَهَبَ(رفت)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبَتْ (رفت)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتَ(رفتی)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتِ(رفتی)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتُ (رفتم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
ذَهَبا(رفتند)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبَتا (رفتند)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتُما(رفتيد)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتُما(رفتيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
ذَهَبنا (رفتيم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
ذَهَبوا(رفتند)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبنَ(رفتند)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتُم(رفتيد)​
[/TD]

[TD]
ذَهَبتُنَ(رفتيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​
چهارده صيغه فعل مضارع از فعل يَشرَبُ (می نوشد)​
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
يَشرَبُ
(می نوشد)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبُ
(می نوشد)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبُ
(می نوشی)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبين
(می نوشی)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
اَشرَبُ
(می نوشم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
يَشرَبانِ
(می نوشند)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبان
(می نوشند)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبانِ
(می نوشيد)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبانِ
(می نوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
نَشرَبُ
(می نوشيم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
يَشرَبون
(می نوشند)​
[/TD]

[TD]
يَشرَبنَ
(می نوشند)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبونَ
(می نوشيد)​
[/TD]

[TD]
تَشرَبنَ
(می نوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​
طريقه ساختن فعل نفی ماضی : ما + فعل ماضی (فعل ماضی هرگاه منفی شود در معنی آن نيز تغيير ايجاد می شود).
مثلا فعل شَرِبَ اگر منفی شود بصورت «ما شَرِبَ» در می آيدومعنی آن «ننوشيد» می شود.
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبَ(ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبَتْ
(ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتَ(ننوشيدی)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتِ(ننوشيدی)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتُ(ننوشيدم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
ماشَرِبا(ننوشيدند)​
[/TD]

[TD]
ماشَرِبَتا
(ننوشيدند)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتما(ننوشيديد)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتما(ننوشيديد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبنا(ننوشيديم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبوا(ننوشيدند)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبنَ
(ننوشيدند)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتُم(ننوشيديد)​
[/TD]

[TD]
ما شَرِبتُن
(ننوشيديد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​
طريقه ساختن فعل نفی مضارع:
لا +فعل مضارع: (وقتی فعل مضارع منفی می شوددرخود فعل هيچ تغييری ايجاد نمی شود اما معنی آن تغيير می کند)
مثلا فعل يَشرَبُ اگر منفی شود بصورت «لايَشرَبُ»در می آيد و معنی آن «نمی نوشد»می شود.
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
لايَشرَبُ
(نمی نوشد)​
[/TD]

[TD]
لا تَشرَبُ
(نمی نوشد)​
[/TD]

[TD]
لا تَشرَبُ
(نمی نوشی)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبينَ
(نمی نوشی)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
لا اَشرَبُ
(نمی نوشم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
لا يَشرَبان
(نمی نوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبان
(نمی نوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبانِ
(نمی نوشيد)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبانِ
(نمی نوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
لانَشرَبُ
(نمی نوشيم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
لا يَشرَبون
(نمی نوشند)​
[/TD]

[TD]
لايَشرَبنَ
(نمی نوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبونَ
(نمی نوشيد)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبنَ
(نمی نوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​

فعل نهی وامر : برای ساختن فعل امر يا نهی حتما بايد از فعل مضارع استفاده کنيم وچون فعل امر ونهی بيشتر برای شخص حاضر ومتکلم استفاده می شود پس در نتيجه فعل امر ونهی را بايد از شش صيغه مخاطب مضارع بدست آوريم.البته می توان از فعلهای غايب ومتکلم نيز فعل امر يا نهی ساخت.
...........................................................................................................................................
طريقه ساختن فعل نهی: برای ساختن فعل نهی ابتدا «لا» بر سر فعل مضارع اضافه می کنيم آخر فعل مضارع بر خلاف فعل نفی تغيير می کند يعنی در صيغه های مفرد(صيغه هايی که آخر آنها ضمه است)ضمه تبديل به ساکن می شودو در بقيه صيغه ها «ن»حذف می شودبجز صيغه های جمع مونث که «ن»در آنها هيچ موقع حذف نمی شود.
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
لايَشرَبْ
(نبايد بنوشد)​
[/TD]

[TD]
لا تَشرَبْ
(نبايد بنوشد)​
[/TD]

[TD]
لا تَشرَبْ (ننوش)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبي
(ننوش)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
لا اَشرَبْ
(نبايد بنوشم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
لا يَشرَبا
(نبايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبا
(نبايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبا (ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبا
(ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
لانَشرَبْ
(نبايد بنوشيم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
لا يَشرَبوا
(نبايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لايَشرَبنَ
(نبايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبوا (ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
لاتَشرَبنَ
(ننوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​

طريقه ساختن فعل امر:فعل امر همچنانکه که گفته شد بايد از شش صيغه مخاطب ساخته شود اما می توان از شش صيغه غايب ودو صيغه متکلم نيز فعل امر ساخت اما نحوه ساختن امر غايب ومتکلم با امر مخاطب متفاوت است.

امر غايب ومتکلم: برای ساختن فعل امر از اين صيغه ها بايد ابتدا حرف«لِ»را بر سر فعل اضافه کنيم وسپس آخر فعل مانند فعل نهی تغيير می کند.

امر مخاطب: برای ساختن امر مخاطب بايد ابتدا حرف مضارعه «ت» را از اول فعل حذف کنيم و بجای آن «ا» می گذاريم
وچون «ا» بايد حرکت داشته باشد بايد حرکت آن را از روی حرکت دومين حرف اصلی يا همان حرف ماقبل آخر در صيغه اول تعيين کرد به اين صورت که اگر حرکت آن ضمه بود «ا» ضمه می گيردواگر حرکت آن فتحه يا کسره بود کسره می گيرد.وآخر فعل هم مانند فعل نهی تغيير می کند.
مانند تَکتُبُ که امر آن (اُکتُبْ )می شودوتَجلِسُ که امر آن(اِجلِسْ) می شودوتَذهَبُ که امر آن( اِذهَب)می شود.

[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
لِيَشرَبْ
(بايد بنوشد)​
[/TD]

[TD]
لِتشرَبْ
(بايد بنوشد)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبْ
(بنوش)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبی
(بنوش)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
لِاَشرَبْ
(بايد بنوشم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
لِيشرَبا
(بايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لِتشرَبا
(بايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبا (بنوشيد)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبا
(بنوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
لِنشرَبْ
(بايد بنوشيم)​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
لِيشرَبوا
(بايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
لِيشرَبنَ
(بايد بنوشند)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبوا (بنوشيد)​
[/TD]

[TD]
اِشرَبنَ
(بنوشيد)​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​
ياد گيری صيغه ها به زبان عربی​
[TABLE]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
غايب​
[/TD]

[TD]
مخاطب​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]

متكلم​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
مذكر​
[/TD]

[TD]
مونث​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مفرد​
[/TD]

[TD]
للغائب​
[/TD]

[TD]
للغائبه​
[/TD]

[TD]
للمخاطب​
[/TD]

[TD]
للمخاطبه​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
وحده​
[/TD]

[TD]
للمتکلم وحده​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
مثني​
[/TD]

[TD]
للغائبينِ​
[/TD]

[TD]
للغائبتينِ​
[/TD]

[TD]
للمخاطبينِ​
[/TD]

[TD]
للمخاطبتينِ​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
مع الغير​
[/TD]

[TD]
للمتکلم مع الغير​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
جمع​
[/TD]

[TD]
للغائبينَ​
[/TD]

[TD]
للغائباتِ​
[/TD]

[TD]
للمخاطبينَ​
[/TD]

[TD]
للمخاطبات​
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]

[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]​
---------------------------------------------------------------------
به ترجمه فعل های زير دقت کنيد
يعلمُ: می داند-يفرَحُ: شاد می شود-يدخُلُ: داخل می شود-ينفق: انفاق می کند-يطلبُ: طلب می کند-يجعل: قرار می دهد-ينصرُ: ياری می کند-يُحِبُّ: دوست دارد-ينجح: موفق می شود-يعرفُ: می داند-يسمع: می شنود-يدفع: می پردازد-يفتح: فتح می کند(باز می کند)-يُصبِحُ: می شود-يذکرُ: ياد می کند-يقتُل: می کشد-يطيرُ: پرواز می کند-ينظُرُ: نگاه می کند-يلعبُ: بازی می کند-يفعل: انجام می دهد
 

درباره انجمن ناول کافه

انجمن ناول کافه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ با هدف ترویج کتابخوانی و کمک به افراد اهل قلم و خوش ذوق که شرایط بروز استعدادهای خود را تا کنون نداشته اند رسما فعالیت خود را آغاز کرده است. با توجه به علاقه مندی همه اقشار جامعه در هر محدوده سنی به تکنولوژی و موبایل و دوری جستن از کتاب کاغذی، امید داریم از طریق راه اندازی سایت و انجمن رسمی ناول کافه سرانه مطالعه رو در زمینه کتاب الکترونیک رونق ببخشیم. (تیـم مــدیریت)

کپی رایت

تمامی حقوق سایت و انجمن نزد ناول کافه محفوظ است.هرگونه کپی برداری از کتاب ها و رمان ها ، فایل های صوتی ، جلد کتاب ها و ... مجاز نمی باشد.همچنین نشر مجدد محتویات انجمن و سایت ناول کافه در رسانه ها ، اپلیکیشن ها و سایت های دیگر کاملا غیر مجاز بوده و تیم ناول کافه راضی به این کار نمی باشد.در صورت عدم رعایت قوانین، ناول کافه با فرد خاطی از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد کرد.