طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

  • شروع کننده موضوع ناتاشا
  • تاریخ شروع
ناتاشا

ناتاشا

کاربر ناول کافه
عضو انجمن
14/4/19
297
3,349
93
«هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اينکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدني)

تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر مي دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است،دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد،طبق آن عمل مي شود،در غير اين‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد،به ترتيب زير عمل مي شود:

الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد ... .»

به عبارتي زوجه با اين شرايط مي‌تواند اجرت المثل کارهاي دوران زناشويي را مطالبه نمايد:

1- درخواست طلاق از ناحيه زوج؛

2- عدم تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي ؛

3- عدم امکان سازش؛

4- وقوع طلاق.

دادگاه باتعيين کارشناس ميزان اجرت المثل راتعيين مي نمايداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمي شود.

منیع: صدای وکیل