دفترکار دفتر کار ناظر ارشد پریسا حسن‌زاده

  • شروع کننده موضوع پروین امیرکافی
  • تاریخ شروع
وضعیت
موضوع بسته شده است.
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان طوفان از جنس آرامش "تایید نشد" و کاربر ماهــMahDokhــدخت موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه نمی‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان شیوع تاریکی اهریمن "تایید شد" و کاربران *S.M.Z* و n.i.m.a موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه می‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان مینو سپنتا انگره (اثر روشنایی و تاریکی) "تایید نشد" و کاربر Omidreza موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه نمی‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان جلبک عسلی "تایید نشد" و کاربر Moaz17 موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه نمی‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان طاعون زامبی "تایید شد" و کاربر n.i.m.a موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه می‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان سراب چشمانت "تایید شد" و کاربر Motahareh موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه می‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان کودکی از تبار روشنایی "تایید شد" و کاربر دختر آریایی موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه می‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
آخرین ویرایش:
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان اکیپ خل و چلا "تایید نشد" و کاربر ℳ.S موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه نمی‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان نگاه "تایید شد" و کاربر مرجان.ف موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه می‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
پریسا حسن زاده

پریسا حسن زاده

ناظر ارشد رمان+مدیر تالار ترجمه+مترجم زبان انگلیسی
عضو کادر مدیریت
ناظر ارشد
مدیر تالار
مترجم انجمن
21/4/19
56
515
83
رمان پریسپر "تایید نشد" و کاربر Legolas79 موفق به دریافت امتیاز نویسندگی در انجمن ناول کافه نمی‌باشد.

با آرزوی پیشرفت روزافزون
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.