ابطال علامت تجاری ثبت شده و استرداد خسارات وارده

  • شروع کننده موضوع DoNyA♡Gh
  • تاریخ شروع
DoNyA♡Gh

DoNyA♡Gh

مدیر آزمایشی تالار عکس
عضو کادر مدیریت
مدیر آزمایشی
کاربر VIP انجمن
کپیست
ویراستار آزمایشی
15/4/19
2,313
5,273
113
19
زیر آسمون خدا
خواهان:………………………

خوانده: اداره ثبت محترم مالكيت صنعتي

وكيل يا نماينده قانوني:………………………………..

تعيين خواسته و بهاي آن: ابطال اظهارنامه شماره………………. مورخ……………….. خوانده رديف اول و الزام خوانده رديف دوم به رد آن با احتساب خسارات قانوني از هر جهت

دلائل و منضمات دادخواست: ١- فتوكپي مصدق علامت تجاري ثبت شده به شماره……………. مورخ………………. به نام اينجانب 2- فتوكپي مصدق روزنامه رسمي شماره…………….. مورخ…………….. موضوع آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري خوانده رديف اول.رياست محترم مجتمع قضايي«نام شهرستان اقامتگاه شركت»

احتراماً به استحضار مي‌رساند علامت ثبتي شماره………………… مورخ……………….. در اداره محترم مالكيت صنعتي به نام اينجانب به ثبت رسيده است و حق استفاده انحصاري از آن را دارم. متاسفانه خوانده رديف اول در تاريخ موخر عين علامت انحصاري اينجانب را كپي برداري و مبادرت به تسليم اظهارنامه شماره…………….. مورخ……………….. به اداره محترم مالكيت صنعتي براي كالاي كاملاً مشابه و يكسان را نموده كه در روزنامه رسمي منتشر گرديده است. نظر به اينكه حق استفاده از علامت تجاري ثبت شده با توجّه به سابقه مستمر اينجانب انحصاري بوده و استفاده خوانده رديف اول از اين علامت تجاري موجب گمراهي و فريب مصرف‌كنندگان مي‌گردد عليهذا مستنداً به مواد 16 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات استدعاي صدور حكم به ابطال اظهارنامه مذكور و الزام اداره محترم مالكيت صنعتي به رد آن را دارم.

محل امضا- مهر- انگشت