آیا می‌دانید؟

raindrop

raindrop

طراح انجمن
طراح انجمن
10/9/19
961
10,111
93
کرج
آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است.

آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است.

آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است.

آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است.

آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است.

آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است.

آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است.

آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است.

آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است.

آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است.

آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است.

آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است.

آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است.

آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است.

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.