آموزش ویراستاری

  1. Malihe_2174

    ده نکته مهم در ویراستاری

    رعایت کامل علائم سجاوندی استفاده از نشانه‌گذاری‌های درست و صحیح به هرچه بهتر خوانده شدن متن شما کمک کرده و آن را تمیز، روان و تاثیر‌گذار می‌کند. بخاطر داشته باشید، حتی در صورت وقت‌گیر بودن نشانه‌گذاری متن (در متن‌هایی با تاکیدات، مکث‌ها، نقل قول ها و جداسازی‌های فراوان) نیز آن را رها نکرده و...