#فیلنامه _نویسی #مبانی _ابتدایی

  1. At73

    مبانی اولیه ی فیلنامه نویسی

    خداداد رضایی ( کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی) همه به جز آنهایی که ضایعات مغزی شدید دارند قادر به فکر کردن هستند . برای نوشتن یک نمایشنامه نخست نیاز به یک طرح است که این طرح بوسیله فکر صورت می گیرد فکری که می تواند جنبشی را به حرکت در آورد و یا مریضی را درمان نماید . فکری که حاصل می شود یک طرح خام...