به.

  1. kian

    مواد غذایی اعتیاد اور(عکس)

    معرفی مواد غذایی کـه اعتیادآور هستند همیشه بنا بـه دلایلی بـه مـا توصیه شده کـه از مواد مخدر دور بمانیم. زیرا با آغاز استفاده از این مواد ترک آن دشوار خواهد بود. اما چیزی کـه تعداد زیادی از مـا نمی‌دانیم این اسـت کـه مواد مخدر تنها مواد اعتیادآور جهان نیستند. عده اي از مواد غذایی هم اعتیادآور...