متن و لیریک آهنگ

ــDish Dinــ
پاسخ ها
0
بازدیدها
13
ــDish Dinــ
ــDish Dinــ
ــDish Dinــ
پاسخ ها
0
بازدیدها
60
ــDish Dinــ
ــDish Dinــ
Mid
پاسخ ها
4
بازدیدها
26
Mid
Mid
Mid
پاسخ ها
1
بازدیدها
17
Mid
Mid
Mid
پاسخ ها
5
بازدیدها
18
Mid
Mid
Mid
پاسخ ها
5
بازدیدها
52
Mid
Mid
mahsa._.m
پاسخ ها
0
بازدیدها
11
mahsa._.m
mahsa._.m